ФМ-репозитарій

Головна Повна версія

Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті

Показати скорочений опис матеріалу

dc.contributor.author Балик, Надія Романівна
dc.date.accessioned 2017-12-11T07:36:08Z
dc.date.available 2017-12-11T07:36:08Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.citation Балик Н.Р. Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті / Н.Р. Балик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи на-вчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – № 19 (26). – 260 с. uk
dc.identifier.uri http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/992
dc.description.abstract У статті аналізується понятійний апарат з проблематики дослідження: smart- навчання, smart-університет, smart-технології, smart-інновації. Обґрунтовується необхідність та можливість запровадження концепції smart-університету у навчальному процесі в педагогічному університеті. Smart-університет – це навчальний заклад, діяльність якого ґрунтується на принципах управління, основним елементом якого є розробка стратегічного бачення стану університету в майбутньому. Описуються основні ознаки, характерні для smart-університету. Зазначається, що створенню smart-університету сприяє активне запровадження освітніх smart-інновацій, таких як: цифрові носії контенту, цифрове адміністрування тощо uk
dc.description.abstract В статье анализируется понятийный аппарат по проблематике исследования: smart-обучение, smart-университет, smart-технологии, smart-инновации. Обосновывается необходимость и возможность введения концепции smart-университета. Smart-университет – это учебное заведение, деятельность которого основывается на принципах управления, основным элементом которого является разработка стратегического видения состояния университета в будущем. Описываются основные признаки, характерные для smart-университета. Отмечается, что созданию smart-университета способствует активное внедрение образовательных smart-инноваций, таких как: цифровой контент, компьютерно-ориентированные среды обучения, цифровое управление uk
dc.description.abstract It is analyzed the conceptual apparatus of the research issues in the article: smart-learning, smart-university, smart-technology, smart-innovation. It is also proved the necessity and the possibility of introducing the concept of smart-university in the educational process in Ukrainian university. Smart- University – is an institution, which activity is based on the development of the strategic vision of the university in the future. The article describes the main features of Smart-University. In this article it is noted that active implementation of educational smart-innovations, such as digital content, digital education, digital administration help in establishing of Smart-University. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher НПУ імені М.П. Драгоманова uk
dc.relation.ispartofseries КІ;2017
dc.subject smart-університет uk
dc.subject smart-навчання uk
dc.subject технології навчання uk
dc.subject навчання протягом життя uk
dc.subject освітні smart-інновації uk
dc.title Реалізація освітніх smart-інновацій в педагогічному університеті uk
dc.title.alternative Реализация образовательных smart-инноваций в украинском университете uk
dc.title.alternative The implementation of the educational smart-innovations in the ukrainian university uk
dc.type Article uk


Долучені файли

Даний матеріал зустрічається у наступних фондах

Показати скорочений опис матеріалу

 

Мобільна версія DSpace